Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolipere
Juhtkond
Nõukoda
Koostöökojad
Õpetajad
Tugispetsialistid
Halduspersonal
Klasside postiloendid
Vanematekogu
Õpilasesindus
Hoolekogu
Vilistlased
Tervisenõukogu

  Otsing
Täppisotsing  

Koostöökojad ja eestvedajad

Koostöökoja eesmärk on osalemine koolielu korraldamises lähtuvalt kooli arengukava ning õppe- ja kasvatustöö eesmärkidest.
Koostöökoja tööd juhib eestvedaja. Kokku on seitse koostöökoda. 
Koostöökoja liikmed kinnitatakse iga õppeaasta alguses direktori käskkirjaga arvestades eestvedajate ja juhtkonna ettepanekutega.
Kõik pedagoogilised töötajad (va juhtkonna liikmed) jagunevad koostöökodade vahel, milles arvestatakse koostöökodade eesmärkide ja suurusega. Koostöökoja koosolekutele kaasatakse vajaduspõhiselt kõiki kooli töötajaid.
Koostöö toimub ainevaldkonna, teema, projekti, lõimingu vms põhiselt, millesse kaastakse kõik koostöökoja liikmed.
 

1. Looduse ja kunsti koostöökoda (loodusained- keemia, füüsika, bioloogia, geograafia; kunst ja tehnoloogia - tööõpetus, käsitöö, kodundus) - Kersti Ojassalu
2. Eesti keele ja sotsiaalainete koostöökoda (ühiskonnaõpetus, ajalugu, eesti keel, inimeseõpetus) - Riita Järve
3. Matemaatika ja muusika koostöökoda (matemaatika, muusika) - Anna-Marie Vara
4. Klassiõpetajate koostöökoda - Tanel Lindlo
5. Võõrkeelte koostöökoda - Pille Peebu
6. Spordi koostöökoda (kehaline kasvatus, rütmika, rahvatants) - Bruno Nopponen
7. Tugispetsialistide koostöökoda - Katrin Lääne