Logo
  Avaleht  Üldinfo  Koolipere  Koolikorraldus  Õppetöö  Projektid  Vastuvõtt  Teadmiskeskus  Tugisüsteem  Huvitegevus  Spordikeskus
  Koolikorraldus
Põhikooli õppekava
Kodukord
Arengukava, üldtööplaan, põhimäärus
Õpilastööde juhendid
Muud dokumendid
Dokumendiregister
Järelevalve
Bussiliiklus

  Otsing
Täppisotsing  

Õppeasutuste järelevalve korraldusest

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on hariduse andmine riigi järelevalve all.

Haldusjärelevalve
PGSi § 84 lg 1 sätestab, et haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.
Harjumaa piirkonna ekspert on Piret Hiisjärv (Piret.Hiisjarv@hm.ee).

Piirkondade jaotustes võib edaspidiselt tulla muudatusi, seega palub HTM jälgida teavet veebilehelt https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve.

Teenistuslik järelevalve
Munitsipaalõppeasutuste tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse tagamiseks korraldatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt teenistuslikku järelevalvet.